کمیته علمی کنفرانس

دکتر سید آرش شمس طالقانی

پژوهشگاه هوافضا

دکتر ابراهیم افشاری

دانشگاه اصفهان

دکتر جاماسب پیر کندی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر مرتضی حسین پور امام 

پژوهشگاه نیرو

دکتر سحر نوری

دانشگاه امیر کبیر

دکتر سید حسین ساداتی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر شهریار بزرگمهری

پژوهشگاه نیرو

دکتر صمد جعفرمدار

دانشگاه ارومیه

دکتر علی جبار رشیدی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر علی جهانگیری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مازیار شفائی روشنی

دانشگاه تهران

دکتر مسعود ضیاء بشرحق

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر مصطفی مافی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر منیژه ذاکری

دانشگاه تبریز

دکتر مهران رجبی

دانشگاه سمنان

دکتر مهناز ذاکری

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر احمد رضا ولی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر آرش محمدی

دانشگاه تربیت شهید رجایی

دکتر سعید شکرالهی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر علیزاده پهلوانی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر مصطفی محمودی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر یوسف عباسی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر مهدی معرفت

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی میر محمدی

دانشگاه تربیت شهید رجایی

دکتر عبد الرزاق کعبی نژادیان

انجمن حرارتی و برودتی

دکتر مجید سلطانی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر عباس رهی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فرزاد جعفر کاظمی

دانشگاه ازاد اسلامی

دکتر جلال کریمی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر